Studio Degree s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Dokumentace pro územní řízení
Tato část dokumentace navazuje na studii a zpracovává se již pro potřeby projednání s úřady. Výsledkem je proces řízení o umístění stavby ( typů řízení je více, tento je nejběžnější ). Zjednodušeně řečeno, tento proces a dokumentace k němu zpracovávaná slouží pro posouzení, zda navrženou stavbu je možné, tak jak je navržena a vymyšlena, umístit na pozemek. Zda jsou splněny všechny požadavky, ochranná pásma, vztah k sousedním pozemkům - zda navržená stavba nestíní nad přípustnou mez, zda nezpůsobuje hluk nad povolené hodnoty, zda daná stavba vůbec může v dané lokalitě být a samozřejmě také tvar a vzhled budovy, která po realizaci bude součástí veřejného prostoru a bude tak ovlivňovat ostatní lidi. Nejedná se však o subjektivní hodnocení ze strany úřadů, zda se jim např. líbí modrá nebo zelená fasáda, ale zda tvar budovy, výška, půdorysné rozměry splňují požadavky vyhlášek a norem na umístění ( odstupy od sousedních pozemků, výška budov v zástavbě apod.). Z výše uvedeného by mohlo vyplynout, že se jedná o jakýsi risk, kdy návrh předložíme na úřady a čekáme, zda se někomu něco líbí nebo ne. Samozřejmě je to trošku jinak, již v projekčních pracech postupujeme podle platných norem a vyhlášek tak, aby dokumentace byla v pořádku. Na druhou stranu je třeba říci, že často je třeba splnit i protichůdné požadavky nebo požadavky klienta, které mohou být na hranici těchto norem a výhlášek. Pak je třeba vše konzultovat s úřady, správci sítí, sousedy apod., aby projekt předložený na úřad splňoval veškeré požadavky a mohl být schválen resp. povolen. Na konec ještě poznámka, že stavební zákon umožňuje v určitých případech, především u rodinných domů, zjednodušení řízení nebo jeho spojení se stavebním povolením. Rozsah dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb.

Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení
Tato část dokumentace navazuje na projekt pro územní řízení. Řeší se zde technické parametry dané stavby, zda vyhovuje všem normám, jak jsou řešené jednotlivé technické části projektu od kanalizace, vodovodu až po vytápění a požární bezpečnost. V této části dokumentace se již neřeší, jak je objekt veliký, jak vypadá, co v něm je. To už je dané územním povolením. Jedná se tedy o další dopřesnění projektu, které se v předchozí části nedělalo, protože pro potřeby umístění stavby na pozemek jste je nepotřebovali. Spolupráce klienta oproti prvním dvoum fázím již není tak výrazná, přesto je často třeba např. pro odsouhlasení koncepcí technického řešení. Výsledkem je dokumentace, která se podá na stanoviska dotčených orgánů státní správy, na správce sítí a následně, po obdržení všech stanovisek, na stavební úřad. A to buď v podobě ohlášení nebo stavebního povolení. Konkrétní postup stanoví stavební zákon. Opět existuje předpis, který upřesňuje, jak taková dokumentace má vypadat. Jedná se o vyhlášku č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace je stanoven v takovém rozsahu, v jakém ji potřebují úřady pro správně posouzení dokumentace. Tzn. chybí v ní některé části, které úřady nepotřebují, ale zároveň jsou důležité pro realizaci stavby - např. detaily, výpisy prvků, technologické postupy, přesné rozměry a výkaz technických zařízení apod. Opět je to záměr, neboť takový rozsah projektu je pro klienta finančně náročnější a je třeba mít jistotu, že povolení domu nic nebrání. Pak se projekt bez obav dopřesňuje.

Dokumentace pro výběr zhotovitele
Tato část dokumentace není povinná, slouží pro výběr zhotovitele stavby. Oproti projektu pro stavební povolení je doplněna o veškeré skladby, výpisy prvků ( oken, dveří, parapetů apod.), jsou naznačeny složité detaily, technická část projektu je specifikována rozměry a výpisem prvků. Celá dokumentace je podkladem pro zpracování výkazu výměr, který slouží jako podklad pro stavební firmu, která do něho dopíše „jen“ ceny. Na žádost klienta často zpracováváme také kontrolní rozpočet. Ten je zpracován specialistou na základě aktuálních cen materiálů a prací. Slouží jako vodítko pro porovnání s ostatními cenovými nabídkami stavebních firem.

Dokumentace pro provedení stavby
Nejpodrobnější část dokumentace, která dává návod, jak stavbu realizovat. Je doplněna o veškeré skladby, výpisy prvků ( oken, dveří, parapetů apod.), veškeré nutné detaily, technická část projektu je specifikována rozměry a výpisem prvků. Vše je koordinováno a popsáno do nejmenšího detailu. Samozřejmě závisí na typu stavby, kterou hodláte realizovat. Pokud stavíte jednoduchý RD bez atypických detailů a postupů, který Vám postaví šikovný strýc svépomocí a během stavby jste připraveni být neustále k dispozici a vše upřesňovat a řešit, pak takový projekt nepotřebujete. Pokud však chcete mít klid a jen kontrolovat, zda na stavbě vše běží jak má, pak takový typ projektu doporučujeme.

Dokumentace skutečného provedení
Je zpracovávána ke kolaudaci stavby, pokud během stavby došlo ke změnám oproti schválené dokumentaci ze stavebního povolení. Nebo bývá zpracován pro vlastníka stavby, který žádnou dokumentaci svého objektu nemá.
PROJEKČNÍ ČINNOST
STUDIODEGREE